מכרז פומבי מס' 15/23 מנהל חשבונות ראשי/ מנהלת חשבונות ראשית