מכרז מס' 16/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך