מכרז מס׳ 16/2018 להשכרת מבנים להפעלת מעונ/ות יום בחריש