מכרז פומבי מס' 176/19 לתפקיד: אחראי לפיתוח תכניות לזקן בקהילה