מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מהנדס העיר מס' מכרז 19/2015