מכרז מס' 02/2019 תכנון, אספקה והתקנת תשתיות תקשוב לניהול המועצה

שלום רב,

נבקש להבהיר שונות העולה ממסמכי המכרז המעודכנים שפורסמו ב 04.03.2019:

במסמך א’ (הזמנה להציע הצעות ) סעיף 3.1 מצוין כי תנאי סף הינו מציע בעל ניסיון מוכח בתכנון, אספקה והתקנת תשתיות תקשוב לניהול רשות ו/או מגזר ציבורי כדוגמת חברות עירוניות, תאגידי מים ומשרדי ממשלה, עבור 2 גופים לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לעומת זאת בנספח א’1 (פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם) סעיף 7.1 נכתב כי המציע בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות מידעעבור 5 רשויות מקומיות.

נבקש להבהיר כי תנאי הסף בסעיף 3.1 הינם התנאים הקובעים לצורך עמידה במכרז.
בהצלחה

לצפייה בקובץ ההבהרה לחצו כאן

שימו לב – מסמכי המכרז עודכנו נכון לתאריך ה- 04/03/2019 בשעה 19:45- כמו כן התוסף מסמך מענה לשאלות הבהרה

מפגש מציעים: 24.2.19 בשעות 13:30-12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 27.2.19 בשעה 17:00

מועד אחרון למענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה – 04.3.19

מועד סיום המכרז: 17.3.19 בשעה 15:00

יש לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז ביחד עם המסמכים.

ניתן לשלם דרך מחלקת גביה בטלפון – 04-6186051