מכרז מס' 20/2019 להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות