מכרז פומבי 200/2020 מתן שירותי ניהול "האב" ופיתוח עסקי בחריש

מסמך הבהרות מס’ 1

המועד האחרון הגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 19.7.2020 בשעה 16:00

19.7.2020 | דחיית מועד:
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 26.7.2020 בשעה 16:00