מכרז מס' 21/18 להקמת מתחם מחסנים בשטח התפעול החדש של המועצה המקומית חריש