מכרז פומבי מס' 210/22 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך