מכרז פומבי מס' 22/247 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי חרדי