מכרז פומבי מס' 22/98 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי דתי