מכרז פומבי מס' 225/22 לתפקיד: סייע/ת לתלמידים בחינוך משולב