מכרז מס' 23/2017 הדברת מזיקים

הבהרה – סיור המציעים אינו חובה ולא מהווה תנאי להגשת הצעה

את מעטפת מסמכי המכרז יש לרכוש במחלקת הגבייה במועצה המקומית חריש