מכרז פומבי מס' 24/20 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) -הוארך