מכרז פומבי מס' 243/22 לתפקיד מנהל/ת מחלקת גנים ונוף