מכרז פומבי מס' 244/22 מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי (מדמ"ץ)