מכרז פומבי מס' 25/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין 100% משרה -הוארך