מכרז פומבי מס' 26/20 לתפקיד עו"ס משפחה וסדרי דין - 75% משרה -הוארך