מכרז מס' 28/2018 אספקת טובין – מחפרון אופני חדש ותחזוקתו