מכרז פומבי מס' 28/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית