מכרז מס' 30/18 להפעלת מעונ/ות יום בחריש לציבור החילוני