מכרז פנימי/פומבי מס' 33/2017 לתפקיד מזכירת מנהל כללי