מכרז פומבי מס' 35/2018 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 2019