מכרז פומבי מספר 35/20 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים