מכרז פנימי/פומבי מס' 37/2017 לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה