מכרז מס' 38/18 הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי חשבות שכר בעיריית חריש