מכרז מס' 39/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך