מכרז פומבי מספר 21/41 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול )ות"ט(