מכרז מס' 42/2018 מתן שירותי גבייה משפטית של חובות מוניציפאליים עבור עיריית חריש וביצוע פעולות גבייה משפטית על פי דרישה