מכרז פומבי מס' 44/2016 אספקת שירותי ארכיב וסריקה עבור מועצה מקומית חריש