מכרז פומבי מס' 45/2016 עבור מבנה המועצה המקומית

הסיור קבלנים למכרז מבנה המועצה נדחה ליום ד’ ה- 20.7.16 בשעה 09:00 במבנה המועצה בחריש