מכרז פנימי/פומבי מס' 48/2017 לתפקיד מנהל מחלקת איכות סביבה ותברואה