מכרז מס' 5/18 הצטרפות לרשימת ספקים נותני שירותים של מועצה מקומית חריש

לאור בקשות מספקים להארכות מועד ההרשמה

מכרזים אשר מיספרן 5,6,7/18 ניתנת ארכה עד ליום 28/3/18

הודעה סופית תצא לעיתונות