מכרז פנימי/פומבי מס' 57/2017 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה