מכרז פומבי 57/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט)