מכרז פנימי/פומבי מספר: 21/57 לתפקיד רכז תחום תב"רים וקולות קוראים