מכרז פומבי מס' 22/64 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער