מכרז פנימי/חיצוני 68/2016 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש