מכרז מס' 7/18 הצטרפות לרשימת הקבלנים של מועצה מקומית חריש

לאור בקשות מספקים להארכות מועד ההרשמה

מכרזים אשר מיספרן 5,6,7/18ניתנת ארכה עד ליום 28/3/18

הודעה סופית תצא לעיתונות