מכרז פומבי מס' 7/20 לתפקיד מרכז מתנדבים ברשות המקומית