מכרז פומבי מס' 07/23 רכז/ רכזת חדר מל"א (מרחב למידה אחר)