מכרז פומבי מספר 21/67לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט)