מכרז פנימי/פומבי מס' 75/21: לתפקיד פקח/ית עירוני/ת