מכרז פומבי מס' 77/2016 אספקת שירותי סידור, תיעוד, טיוב, מחשוב, וסריקת ארכיב תיקי בנין של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה עבור מועצה מקומית חריש