עוזר מהנדסת

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]
יזומנו לוועדת הבחינה רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף וצירפו את כלל האסמכתאות הנדרשות בכדי להעיד על ניסיונו או השכלתו כנדרש בתנאי הסף לתפקיד.