תפקיד גזבר הרשות

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]

יזומנו לוועדת הבחינה רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף וצירפו את כלל
האסמכתאות הנדרשות בכדי להעיד על ניסיונו או השכלתו כנדרש בתנאי הסף לתפקיד.
מועמד שימצא עומד בתנאי הסף, יידרש לעבור מבחן התאמה במכון מיון.