מכרז פומבי מס' 21/91 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך