מכרז פומבי מס' 97/22 מנהל/ת יחידת קידום נוער היל"ה