97/23 תובע הוועדה המקומית לתו"ב ותובע עירוני, תוספת שלישית ולחוקי עזר